Salvagarda no emprego

Vixente ata o 30 de setembro de 2020 as medidas extraordinarias para a protección do emprego e a duración máxima dos contratos temporais (art 2 e 5 RDL 9/2020)

 

Decreto/normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf