Prestación extraordinaria de cese de actividade para traballadores de tempada

Autónomos cuxo único traballo durante os últimos 2 anos fora desenvolvido en réxime especial de traballadores autónomos ou de trabalaldores do mar. A contía da prestación será o equivalente ao 70% da base mínima de cotización que corresponda pola actvidade desenvolvida. A prestación será incompatible co traballo por conta allea cando os ingresos que se perciban durante 2020 superen os 23.275€

 

Decreto/normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf