Prestación de cese de actividade e traballo por conta propia

Os autónomos que percibiran ata o 30 de xuño a prestación extraordinaria por cese da actividade poderán solicitar a prestación por cese de actividade. Deberá acreditarse unha redución da facturación durante o 3º trimestre de 2020 de almenos o 75% así como non haber obtido durante o terceiro trimestre de 2020 uns rendementos netos superiores a 5.818,75 €

 

Decreto/normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf