Medidas sociais de reactivación do emprego

Procedementos de suspensión e reducción de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción. A tramitación destos expedientes poderá iniciarse mentres esté vixente un ERTE.Non poderán realizarse horas extraordinarias, establecerse novas externalizacións da actividade nin concertarse novas contratacións durante a aplicación dos ERTE excepto que non sexa posible que por formación, capacitación ou outras razóns obxetivas e xustificadas poda levalo a cabo o persoal da entidade.

 

Decreto/normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf