Liña Avais Arrendamento COVID-19

A concesión de créditos garantidos e subvencionados polo Estado para que os inquilinos que se atopen en situación de vulnerabilidade social e económica como consecuencia da expansión de COVID-19 poidan sufragar os custos de aluguer da súa residencia habitual.

Os préstamos concederanse a inquilinos de vivendas habituais situadas en todo o territorio español.

Estes préstamos terán unha cobertura completa a través dunha garantía do Estado e non sufrirán ningún tipo de gastos e intereses para o solicitante que cumpra as condicións establecidas.

Comprobarase que o arrendatario cumpre todos os requisitos para solicitar o crédito garantido e subvencionado polo Estado. Se non cumpre os requisitos, requirirase a devolución dos pagamentos realizados xunto cos xuros de mora.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: