Ata cando podo tramitar un ERTE derivado do COVID-19?

As especialidades previstas nos artigos 22 e 23 RD-L 8/2020 para a tramitación de ERTEs derivados do COVID-19 e as medidas extraordinarias vinculadas a eles (exencións nas cotizacións e prestación extraordinaria de desemprego) estarán vixentes mentres se manteña a situación extraordinaria derivada do COVID-19.