Acceso extraordinario á prestación por desemprego por parte dos artistas

Acceso extraordinario á prestación por desemprego de artistas en espectáculos públicos que non se atopen afectados por procedementos de suspensión de contratos e reducción de xornada. De 20 a 54 días de inactividade, 120 días de prestación, de 55 en adiante, 180 días.

 

RDL 19/2020: Axústase a prestación por desemprego dos artistas en espectáculos públicos prevista no art. 2 da Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019. E iso coa finalidade de aclarar que é o propio acceso extraordinario á prestación o que responde á crise sanitaria do COVID-19, sen que corresponda aos artistas acreditar que a súa situación concreta de falta de actividade deriva da mesma. Igualmente, elimínase o requisito de atoparse no período de inactividade voluntaria, suprimindo o custo que iso supoñería para o traballador e simplificando a tramitación e recoñecemento da prestación. Tamén se explicita, en aras da seguridade xurídica, que é posible suspender a cobranza da prestación, para realizar traballos por conta propia ou allea, e renovalo despois.

 

Información adicional: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/trabajadores/artistas.htm 

 

Decreto/normativa

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf

 

RDL 19/2020: Disposición final duodécima. Modificación da Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315