Ingreso Mínimo Vital

Axudas á cidadanía

Xa podes presentar a túa solicitude a partir do 15 de xuño

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que viven soas ou están integradas nunha unidade de convivencia e carecen de recursos económicos básicos para cubrir as súas necesidades básicas.

 

Configúrase como dereito subxectivo a unha prestación económica, que forma parte da acción protectora da Seguridade Social, e garante un nivel mínimo de renda a quen se atope en situación de vulnerabilidade económica. Persegue garantir unha mellora real de oportunidades de inclusión social e laboral das persoas beneficiarias.

 

Opera como unha rede de protección dirixida a permitir o tránsito desde unha situación de exclusión a unha participación na sociedade. Conterá para iso no seu deseño incentivos ao emprego e á inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administracións.

Solicita o Ingreso Mínimo Vital

Documentación requerida:

  • Acreditación da identidade (DNI/ NIE)
  • Acreditación da residencia legal en España
  • Certificado de empadroamento colectivo e histórico onde consten todas as persoas e datas empadroadas no domicilio, e a data de antigüidade.
  • Libro de familia que acredite a filiación das persoas que forman parte da unidade de convivencia.
  • Declaración responsable ingresos e patrimonio
  • Outra documentación que poida ser necesaria en determinados casos (sentenza de garda e custodia, convenio regulador, copia da demanda de separación ou divorcio…)

MODALIDADE DE SOLICITUDE:

Podes elixir entre 4 canles de solicitude

  • Formulario con identificación electrónica
  • Formulario sen identificación electrónica
  • Correo postal
  • Presencialmente só con cita previa nun centro de atención e información da seguridade social

SIMULA O TEU INGRESO MÍNIMO VITAL

Comproba se cumpres os requisitos para recibir esta prestación e o importe aproximado que che correspondería

Tes dúbidas?

Guía de tramitación

Teléfono gratuíto

900 20 22 22

Preguntas frecuentes

Consulta a orde do BOE

Todos os detalles sobre o Ingreso Mínimo Vital